I. Informacje ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.palacgoetz.pl (dalej jako: „Strona”).
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

II. Administrator danych.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w serwisie jest Pałac Goetz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Barona Jana Goetza 6, 32-800 Brzesko)  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000429578, posiadająca NIP: 6762457818 oraz numer REGON:  122632547 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Jeżeli chciałbyś skontaktować się z Administratorem należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@placgoetz.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Pałac Goetz Sp. z o.o.,  ul. Barona Jana Goetza 6, 32-800 Brzesko, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Dlatego, aby ją dodatkowo wzmocnić, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej jako: „Inspektor”). Adres kontaktowy do Inspektora to: kontakt@palacgoetz.pl

III. Rodzaje i zakres przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna.

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanych dalej łącznie „Klientami”).
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klientów oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Dane Osobowe są zbierane w przypadku:
  1. wysłania zapytania poprzez Formularz kontaktowy
  2. zapisania się na Newsletter
  3. badania satysfakcji Klientów., Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe pobierane są z wypełnionych przez Klientów formularzy i poprzez gromadzenie
  plików “cookies” (patrz: Polityka plików “cookies” pkt. 5).
 5. Rodzaje danych osobowych:
  1. adres email
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
 6. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. W celu lepszej obsługi, możliwości odpowiedzi na pytania, rozwiązania zgłaszanych problemów, dane zawarte w korespondencji (zarówno elektronicznej, jak i za pośrednictwem poczty tradycyjnej) również są przetwarzane. Każdorazowo zbierane jest źródło pozyskania danych.
 8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w ramach korzystania z Usług serwisowych. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy czy też świadczenia usługi marketingu bezpośredniego poprzez zapisanie się do Newslettera, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi obsługę zapytania Klienta lub poprawne dostarczenie Newslettera.
 10. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

IV. Cel przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. w celach kontaktowych, aby udzielić Klientowi odpowiedzi na wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  2. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies (Google Analitics, Piksel Facebooka) na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie;
  3. w celach marketingowych – chcemy pytać Klientów o opinię dotyczącą naszych produktów i usług, promować nasze produkty i usługi. Dodatkowo, o ile zostanie zgoda na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać podany przez Klientów adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania naszej aktualnej oferty handlowej.

V. Polityka plików cookies.

 1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin. Pliki cookies dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych podstron na Stronie. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies lub ograniczyć ich wykorzystanie zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator wykorzystuje następujące własne pliki cookies:
  1. niezbędne pliki cookie – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony.
  2. funkcjonalne pliki cookie – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. analityczne pliki cookie – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony, przeprowadzenie analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Administrator wykorzystuje następujące zewnętrzne pliki cookies (pliki stron trzecich):
  1. Facebook Pixel – w celu popularyzacji Strony i usług za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
  2. Google Analitics – w celu dokonania analizy wykorzystania strony internetowej i kompilacji raportów dotyczących działań na stronie internetowej (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited).

VI. Okres przechowywania danych.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu zebrane dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być przechowywane również przez okres przedawnienia roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń.
 2. Dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies przetwarzane są przez okres ważności danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia.

VII. Odbiorcy danych osobowych.

 1. Dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawia Klient albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż w naszym sklepie internetowym. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać dane Klientów to:
  1. firmy przewozowe (np. kurierzy);
  2. podmioty pośredniczące w realizacji płatności;
  3. firmy transportowe;
  4. firmy świadczące dla nas usługi IT;
  5. agencje marketingowe;
  6. firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach;
 2. W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane Klientów w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

VIII. Prawo do informacji i usunięcia danych.

  1. W każdej chwili Klient ma prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - art. 15 RODO;
   2. sprostowania (poprawienia) swoich danych - art. 16 RODO;
   3. usunięcia danych – jeżeli uważa, że nie ma podstaw, aby Pałac Goetz Sp. z o.o. przetwarzała dane - art. 17 RODO;
   4. ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z osoba składającą reklamację działań, w przypadku jeżeli uważa, że posiadane przez Pałac Goetz Sp. z o.o. dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby Pałac Goetz Sp. z o.o. je usunęła, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu - art. 18 RODO;
   5. przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Pałac Goetz Sp. z o.o. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych przetwarzanych do celów wskazanych w ust. 1 powyżej, jak również do zlecenia Pałac Goetz Sp. z o.o. przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez daną osobę podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe - art. 20 RODO;
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację, chyba że Pałac Goetz Sp. z o.o. wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw danej osoby lub dane są Pałac Goetz Sp. z o.o. niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 21 RODO;
   7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – tylko w przypadku jeżeli Pałac Goetz Sp. z o.o. przetwarza dane na podstawie zgody - art. 7 ust. 3 RODO.
 
  1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 
  1. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@placgoetz.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Pałac Goetz Sp. z o.o., ul. Barona Jana Goetza 6, 32-800 Brzesko, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 
 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Zmiana zasad.

Aby zapewnić, że nasza Polityka prywatności jest zawsze zgodna z obowiązującymi wymogami ustawowymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, w których Polityka prywatności musi zostać zmieniona, aby uwzględnić nowe lub zmienione produkty lub usługi.